مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه  طی بازدید از برخی روستاهای بخش ترکمانچای با مردم این منطقه به گفتگو نشسته و مشکلات آن ها را مورد بررسی قرار داد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات ...