۲ پروژه عمرانی شامل تصفیه خانه آب شرب و جداسازی آب بهداشتی و شرب و همچنین احیای آبیاری صنعتی در روستای کلوچه خالصه بعد از ۲۵ سال در سایه پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در ...