نماینده مردم درمجلس دوازدهم با تاکید بر کمبود ۱۷۰ هزار معلم در سیستم آموزشی کشور مواجه هستیم، گفت: امسال حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار نیرو بازنشست و از بدنه آموزش خارج خواهند شد که این مسئله تاثیر بسیاری در ...