در پی حضور میدانی و بازدید مهدی اسماعیلی از روستاهای بخش ترکمانچای در تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری و بررسی مشکلات روستاییان با پیگیری های صورت گرفته مشکل تامین میلگرد برای ساخت و تکمیل پل دسترسی روستای ...