مهدی اسماعیلی منتخب اول مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با توجه به کمبود ملزومات بهداشتی مخصوص مبارزه با ویروس کرونا از احیا و شروع بکار واحد بافت و دوخت در زمینه تولید لباس سرهم(گان)، کاور و ماسک در ...