مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در دیدار با شهرام ایرانی پور مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به حجم زیاد مطالبات کشاورزان بویژه در خصوص تامین کود کشاورزی اشاره و خواستار برنامه ریزی و زمانبندی دقیق این ...