در راستای نوسازی و تجهیز مدارس و همچنین بهره مندی دانش آموزان از آموزش های مجازی و سامانه آموزشی شاد، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت نماینده میانه در این شهرستان ...