در حالی که این روزها تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک موجب ایجاد ابهامات مختلفی در بین مردم شده بود، مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان شهرستان میانه با ...