در راستای پیگیری های بیش از دو ساله نمایندگان مردم میانه از معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور، اداره هواشناسی شهرستان میانه به عنوان یکی از ایستگاه اصلی هواشناسی استان که تا به امروز فاقد دستگاه ...