در این مراسم جمعی از روسای ادارات و عموم مردم میانه به منظور تبریک سال جدید و دیدار با نماینده مردم در محل دفتر ارتباطات مردمی نماینده میانه حضور بهم رسانند. ️هماهنگی و ارایه گزارش عملکرد و تشریح ...