برابر درخواست مصرانه از وزیر بهداشت و درمان و اخذ دستور مکتوب از ایشان در مردادسال ۱۳۹۹ و نیز به موجب پیگیری های مداوم و مستمر از مسئولین ذیربط وزارتخانه و مساعدت بی دریغ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...