افتخاری شد بازهم همانند دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و در ادامه حضور میدانی در روستاهای حوزه انتخابیه در میان روستاییان عزیز و زحمتکش بخش مرکزی گردهم آئیم. سعی کردم با همراه کردن ادارات خدمات رسان از ...