وزیر نیرو پس از ورود به میانه از شبکه پایاب سد آیدوغموش در این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای آن قرار گرفت. علی اکبر محرابیان روز پنجشنبه پس از بازدید از شبکه سد آیدوغموش با حضور در ...