عضو کمیسیون تلفیق مجلس، رقم اختصاصی برای سرانه مدارس در بودجه ۱۴۰۰ را رقمی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد ریال برشمرد و گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق این بودجه مستقیماً به حساب مدارس واریز خواهد شد.   مهدی ...