با توجه به مطالبات چندین ساله اهالی شریف شهرستان میانه در راستای برخورداری از مسیر ایمن و دسترسی آسان به مسیر اتوبان؛ با پیگیری های صورت گرفته از سوی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه، پروژه ...