مدیرکل شهرک های صنعتی استان در دفتر اسماعیلی نماینده مردم میانه به منظور بررسی مشکلات و رسیدگی به مطالبات نماینده مردم حضور یافت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...