معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: با وزارت نیرو در راستای ایجاد پست برق شصت و سه-بیست در شهرک صنعتی شماره دو میانه تفاهم اولیه صورت گرفته و سهم مشارکتی وزارت صمت ...