رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش با اشاره به نظر کمیسیون آموزش مبنی بر ادغام طرح‌های بررسی شده در خصوص ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، گفت: هفته آینده تدوین یک طرح جامع در کمیسیون کلید ...