خواسته ها و اولویت های مهم و بزرگ شهرستان میانه جهت تحقق آنها -تامین آب شرب میانه و روستاهای تابعه و رفع دغدغه های چندین ساله مردم -چهاربانده شدن محور میانه – سرچم و نیز ساخت را ه های روستایی -حمایت ...