مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه و عضو کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری با حضور در دانشکده فنی و مهندسی میانه ازنزدیک در جریان فعالیت و عملکرد این دانشکده قرار گرفت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ...