به منظور بررسی و نظارت دقیق بر نحوه آموزش و چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام کرونایی بویژه میزان دسترسی دانش آموزان به سامانه شاد و سایر راه های جایگزین آموزش مجازی و همچنین رسیدگی به مشکلات و ...