مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی خبر داد: فرصت مجدد برای آموزش یاران نهضت سواد آموزی برای استخدام در آموزش و پروش