اسماعیلی با حضور در روستاهای گلوچه خالصه، حلاج سفلی، حلاج علیا و دادلو از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و روند رسیدگی به مطالبات مردم قرار گرفت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی ...