با پیگیری مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه اعتبارات آب رسانی به روستاهای عشایر نشین و محروم بخش مرکزی در شهرستان میانه مصوب شد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...