با اهتمام جدی نمایندگان شهرستان میانه، آقایان مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی و حمایت و همراهی مسولان ارشد شهرستان و استان به نتیجه رسید.   برابر دستور وزیر کشور، شهرداری میانه موظف است حداکثر سه ماه ...