با از دعوت از دو مدیر کل جهاد کشاورزی و امور آب استان آذربایجانشرقی، مسئولین ذی ربط جهت حل مشکل اجرای شبکه پایاب سد صومعه علیا ترکمانچای در جمع اهالی این روستا حضور بهم رساندند بعد از ارائه گزارش ...