در پی اقدامات و پیگیری مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان میانه اعتبار دانشکده فنی و مهندسی میانه از ۶ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.   همچنین ...