اسماعیلی نماینده مردم میانه از چادر های کنترل کرونا در ورودی های شهرمیانه بازدید به عمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، ...