درادامه پیگیری های انجام گرفته در ارتباط با مسائل، نیازها و مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی میانه و بخشهای کاغذکنان، کندوان و ترکمانچای، مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای ...