در راستای  پیگیری مطالبات و حل مشکل روستاییان، اسماعیلی نماینده میانه با دعوت از مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا در چندین روستای بخش مرکزی شهرستان میانه از جمله چرکینلو و طوق حضور یافت.   ...