اسماعیلی نماینده مردم میانه از روند خدمات رسانی پیرامون کنترل و پیشگیری ویروس کرونا در سطح شهرستان بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان ...