در راستای پیگیری و مطالبه نمایندگان مردم میانه به منظور گازرسانی به روستای کوهستانی و سخت گذر کهبنان کمالی مدیر عامل شرکت گاز استان در شهرستان میانه حضور یافت این سفر که با پیگیری های مهدی اسماعیلی و ...