با وجود آنکه حدود 7 هزار راهنمای گردشگری کارت دارد در کشور وجود دارد اما به گفته تورگردانان، فقط حدود 300 راهنما در این حوزه فعال هستند که از این میان تعداد محدودی، توان همراهی و اجرای تورهای ورودی ...