در حالیکه وزارت آموزش و پرورش مدعی است فقط نیاز به ۱۹۷ هزار معلم دارد, رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس، تصریح کرد: با در نظر گرفتن کمبود نیروهای پشتیبانی، متصدیان کارگاهی و آزمایشگاهی، ...